Zakoni i propisi | 29.12.2010.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu

Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07 i 5/09), u članu 2. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.”

U stavu 3. reči: „tač. 3), 5) i 6)” zamenjuju se rečima: „tač. 3) do 6)”.

Član 2.

U članu 4. stav 5. reč: „preduzeća” zamenjuje se rečima: „pravnih lica”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „gde poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, je tržišna” zamenjuju se rečima: „poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji, je”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Visinu vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave), s tim što se ona, osim za zemljište, istekom svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, umanjuje za amortizaciju po stopi od 0,8% primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%.”

U stavu 3. posle reči: „Za nepokretnost” dodaju se reči: „poreskog obveznika iz stava 1. ovog člana,”, reč: „tržišna” briše se, a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „utvrđena u skladu sa ovim zakonom.”

Član 4.

U članu 6. stav 1. reči: „Tržišna vrednost” zamenjuju se rečju: „Vrednost”.

Član 5.

U članu 7. stav 1. posle reči: „šumskog zemljišta” dodaju se reči: „poreskog obveznika iz člana 5. stav 1. ovog zakona”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za nepokretnost koju obveznik koji vodi poslovne knjige izgradi, odnosno stekne, u toku godine za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, osnovica poreza je njena vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika.”

Član 6.

Posle člana 7. dodaje se član 7a, koji glasi:

„Član 7a

Državni organi i organizacije, kao i organi teritorijalne autonomije, dužni su da na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, dostave podatke kojima raspolažu vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu.

Organ jedinice lokalne samouprave ne plaća takse, naknade i druge troškove, za podatke koje pribavlja od organa iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu.”

Član 7.

U članu 9. reč: „Način” zamenjuje se rečima: „Način i postupak”.

Član 8.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Stope poreza na imovinu iznose:

1)    na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – do 0,4%

2)    na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige – do 0,30%

3)    na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

Na poresku osnovicu

Plaća se na ime poreza

(1) do 10.000.000 dinara

do 0,40%

(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara

porez iz podtačke (1) + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara

porez iz podtačke (2) + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

(4) preko 50.000.000 dinara

porez iz podtačke (3) + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

 

U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope, ili je utvrdi preko maksimalnog iznosa iz stava 1. ovog člana, porez na imovinu utvrdiće za prava iz člana 2. ovog zakona na zemljištu primenom poreske stope od 0,30%, odnosno od 0,40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika.”

Član 9.

U članu 12. stav 1. tačka 1) reči: „državnoj svojini” zamenjuju se rečima: „državnoj i drugim oblicima javne svojine”, a posle reči: „budžetskih sredstava” dodaju se zapeta i reči: „korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora,”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) zemljište i građevinsko zemljište za površinu pod objektom,  uključujući i okućnicu stambene zgrade do 5 ari po obvezniku;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište;”.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 10.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

„Utvrđeni porez na prava iz člana 2. ovog zakona na zgradi ili stanu u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 RSD.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ako na jednoj zgradi ili stanu ima više obveznika, pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik koji u toj zgradi ili stanu stanuje, u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu na toj zgradi ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje, u skladu sa stavom 1. ovog člana.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 11.

U članu 14. stav 1. reči: „tač. 1) do 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 1) do 6)”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 2. menja se i glasi:

"Porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni gotov novac, štedne uloge, depozite u bankama, novčana potraživanja, prava intelektualne svojine, pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini, na upotrebljavanom plovilu, odnosno na upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog, i druge pokretne stvari, osim udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti."

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, na kraju tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „koja je predmet oporezivanja u skladu sa odredbama st. 1, 2. i 4. do 9. ovog člana.”

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: „upotrebljavani plovni objekat” zamenjuju se rečima: „upotrebljavano plovilo”, reči: „plovni objekat” zamenjuju se rečju: „plovilo”, a reči: „za koje je bilo izdato uverenje ili potvrda o plovidbenosti, odnosno dozvola za upotrebu” zamenjuju se rečima: „u registar ili evidenciju vazduhoplova”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „st. 1. do 3. i stava 9.” zamenjuju se rečima: „st. 1. do 3.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Posle dosadašnjeg stava 8, koji postaje stav 7, dodaju se novi st. 8. i 9, koji glase:

„Od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzimaju se novac, prava, odnosno stvari iz stava 2. ovog člana, koje naslednik nasledi, odnosno poklonoprimac primi na poklon, od istog lica, za vrednost nasleđa, odnosno poklona, do 30.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini po svakom od tih osnova.

Poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se i pokrivanje rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.”

Član 12.

U članu 15. stav 1. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „stav 1.”

U st. 2. i 3. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”

Član 13.

U članu 16. stav 3. briše se.

Član 14.

U članu 17. stav 4. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”

U stavu 5. posle reči: „nasleđivanju” dodaje se zapeta, a reči: „ili odluka suda” zamenjuju se rečima: „odluka suda, odnosno drugi pravni osnov prenosa prava iz člana 14. ovog zakona,”, a reči: „čl. 35. i 37.” zamenjuju se rečima: „člana 35.”

Član 15.

U članu 18. reč: „progresivne” zamenjuje se rečju „proporcionalne”.

Član 16.

U članu 19. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (u daljem tekstu: nasledni red), porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%.”

Član 17.

Član 20. briše se.

Član 18.

U članu 21. stav 1. tačka 1) reči: „bračni drug” zamenjuju se rečju: „supružnik”, na oba mesta.

U tački 5) reči: „fond i” brišu se, a reči: „namene za koje su fond i fondacija osnovani” zamenjuju se rečima: „ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine, registrovano u skladu sa zakonom - na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano;”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) naslednik, odnosno poklonoprimac ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila za taksi i „rent a kar” koji su posebno označeni;”.

U stavu 3. reč: „ automobila” zamenjuje se rečju: „vozila”.

U stavu 4. reč: „stopama” zamenjuje se rečju: „stopi”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Sticanje imovine u ostavinskom postupku prijemom ustupljenog naslednog dela, smatra se poklonom u smislu ovog zakona.”

Član 19.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Rezident Republike Srbije koji nasledi, odnosno na poklon primi, predmet oporezivanja iz člana 14. stav 2. ovog zakona koji se nalazi u inostranstvu, na koje nasleđe, odnosno poklon, je u državi na čijoj teritoriji se taj predmet nalazi porez plaćen, ima pravo na umanjenje poreza na nasleđe i poklon u Republici Srbiji utvrđenog prema odredbama ovog zakona, u visini poreza na nasleđe, odnosno na poklon, plaćenog u toj državi, a najviše do iznosa koji bi se platio primenom odredaba ovog zakona, na nasleđe, odnosno na poklon, ostvaren u toj državi.”

Član 20.

U članu 23. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) prava svojine na nepokretnosti;”.

U tački 4) posle reči: „motornom vozilu” dodaju se reči: „- osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini”, a reči: „plovnom objektu” zamenjuju se rečju: „plovilu”.

U tački 5) reči: „gradskog odnosno javnog ili ostalog” i reči: „nezavisno od njegove površine” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Porez na prenos apsolutnih prava plaća se i kod davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, radi izgradnje objekata.”

Član 21.

U članu 24a stav 2. reči: „plovnog objekta” zamenjuju se rečju: „plovila”, na oba mesta.

Član 22.

U članu 25. stav 1. reči: „čl. 23. i 24.” zamenjuju se rečima: „člana 23. stav 1. tač. 1), 2) i 4)”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o razmeni, obveznik poreza je lice koje je po odredbama st. 1. do 5. ovog člana obveznik poreza, za svako pravo iz čl. 23. do 24a ovog zakona koje se prenosi.”

Član 23.

U članu 26. st. 1. i 2. posle reči: „člana 23.” dodaju se reči: „stav 1.”

Član 24.

U članu 27. stav 4. reči: „tač. 4) i 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 4), 5) i 7)”

Stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „st. 1. do 5.” zamenjuju se rečima: „st. 1. do 4.”

Član 25.

U članu 29. stav 5. na kraju tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „osim u slučaju iz stava 2. ovog člana.”

U stavu 8. reči: „ili odluka” zamenjuju se rečima: „ugovor o zakupu, odluka”, a posle reči: „upravnog organa” dodaju se reči: „ili drugi pravni osnov prenosa prava iz čl. 23. do 24a ovog zakona,”.

Član 26.

U članu 31. stav 1. tačka 5) reč: „kad” zamenjuje se rečima: „na razmenu kojom najmanje jedno”, a reči: „putem razmene” brišu se.

U tački 6) reči: „bračnog druga” zamenjuju se rečju: „supružnika”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) na prenos uz naknadu ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila za taksi i „rent a kar” koji su posebno označeni;”.

U tački 12) reči: „zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja” zamenjuju se rečima: „Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03, 34/06 i 39/09-US)”.

U stavu 2. reč: „automobila” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „vozila”, na oba mesta, u odgovarajućem padežu.

U stavu 3. reč: „automobilu” zamenjuje se rečju: „vozilu”.

U stavu 4. reči: „plovnom objektu” zamenjuju se rečju: „plovilu”.

Član 27.

U članu 34. st. 1. do 3. menjaju se i glase:

„Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.

Od obaveze iz stava 1. ovog člana izuzima se obveznik koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji koji porez plaća na pravo iz člana 2. ovog zakona, na poljoprivrednom, odnosno šumskom zemljištu.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31. marta svake godine za koju se vrši utvrđivanje poreza, i to:

1)        pravno lice;

2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana – za imovinu koja mu služi za obavljanje delatnosti, osim lica koje porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza, ako je na toj imovini došlo do promene podataka sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze, i to:

1) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana – za imovinu koja mu ne služi za obavljanje delatnosti;

2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;

3) lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 28.

U članu 35. stav 3. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”

Član 29.

U članu 36. stav 4. reč: „državnoj” zamenjuje se rečju: „javnoj”.

Član 30.

U članu 44. stav 2. tačka 2) reč: „automobilu” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „vozilu”, na oba mesta, u odgovarajućem padežu, a na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) odgovorno lice u državnom organu, odnosno organizaciji, odnosno organu teritorijalne autonomije, koje na zahtev jedinice lokalne samouprave ne dostavi podatke u skladu sa članom 8. stav 1. ovog zakona, odnosno koje jedinici lokalne samouprave naplati taksu, odnosno naknadu ili drugi trošak, za podatke iz člana 8. stav 1. ovog zakona.”

Član 31.

Podzakonski akt iz člana 7. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32.

Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2011. godinu, na prava iz člana 2. stav 1. tač. 5a) i 6) ovog zakona, dužni su da do 31. marta 2011. godine podnesu obveznici koji za tu imovinu nisu podneli poresku prijavu i obveznici koji vode poslovne knjige.

Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, za imovinu za koju je podneta poreska prijava i za imovinu za koju nije podneta poreska prijava, nakon donošenja podzakonskih akata kojima će se urediti način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, odnosno obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine, dužni su da nadležnim organima jedinica lokalne samouprave podnesu sledeći obveznici poreza na imovinu:

1) fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana – za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti;

2) fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod;

3) lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji.

Član 33.

Porez na imovinu za 2011. godinu, utvrdiće se primenom odredaba ovog zakona po stopi od 0,30% na prava iz člana 2. ovog zakona na zemljištu, odnosno od 0,40% na prava na ostalim nepokretnostima, osim ako skupština jedinice lokalne samouprave, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donese odluku kojom će utvrditi niže stope poreza od navedenih.

Član 34.

Za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za koju je tom obvezniku utvrđen porez na imovinu za 2010. godinu, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, poreska obaveza istom obvezniku za 2011. godinu, primenom ovog zakona, može biti utvrđena u iznosu ne većem od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za 2010. godinu.

Član 35.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, ne plaća se kod konverzije prava korišćenja, odnosno prava zakupa, u pravo svojine na građevinskom zemljištu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

Član 36.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, po osnovu ugovora ili drugog akta zaključenog do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno po osnovu odluke suda koja je postala pravosnažna do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno po osnovu rešenja nadležnog upravnog organa koje je postalo konačno do dana stupanja na snagu ovog zakona, za koji poreska obaveza nije prijavljena u propisanim rokovima pa je nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa nakon stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se i platiti primenom Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07 i 5/09).

U slučaju iz stava 1. ovog člana, neće se utvrđivati porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, kod konverzije prava korišćenja, odnosno prava zakupa, u pravo svojine na građevinskom zemljištu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

Izvor: www.parlament.gov.rs

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakoni i propisi | 15.09.2014.

I OSNOVNE ODREDBE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014) Član 1 Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drugačije određeno. Nepokretnosti, u smislu ovog zakona, jesu:...Više »

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakoni i propisi | 29.11.2011.

("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011)  na snazi od 02.12.2011.   I OSNOVNE ODREDBE   Član 1 Ovim...Više »

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određe članove njegovog porodjičnog domaćinstva ("Sl. glasnik RS", br. 63/2007)

Zakoni i propisi | 03.10.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se sadržina i obrazac izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog...Više »

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011)

Zakoni i propisi | 29.09.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik...Više »

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001)

Zakoni i propisi | 28.09.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak iz člana 79 Zakona o porezu na dohodak...Više »

Predlog Zakona o izmenama zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 30.05.2011.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11), u članu 2. stav 1....Više »

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini

Zakoni i propisi | 04.04.2011.

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”,...Više »

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 31.03.2011.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10), u članu 2. stav 1. tačka 1)...Više »

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Zakoni i propisi | 31.03.2011.

Član 1. U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US), u članu 1. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju...Više »

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole.

Zakoni i propisi | 29.03.2011.

“Sl. glasnik RS”, br. 111/2003 Član 1 Ovim pravilnikom se utvrnuje sadržina i način vršenja tehničkog pregleda objekta, kao i tehnički pregled pojedinih radova koji se...Više »

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Zakoni i propisi | 03.03.2011.

("Službeni glasnik RS", br. 4/2010 i 26/2010) Na osnovu člana 201. tačka 11) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),...Više »

 
Lokacije
Najnovije sa BLOGA
Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Poslednjih godina mnogo se govorilo o legalizaciji nekretnina i zakoni su promenjeni. Osim ako... Više »

Kako dobiti povoljan kredit od banke?

U našem narodu postoji izreka „Dug je zao drug“. Da li to baš mora tako da bude kada... Više »

Šta ako nekretnina nije uknjižena?

Kada se interesujemo za kupovinu ili prodaju nekretnine često se susrećemo sa temom uknjiženosti... Više »