Zakoni i propisi | 29.09.2011.

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima kod poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige a koju, u skladu sa Zakonom, čini njena vrednost, utvrđuje se primenom propisanih osnovnih i korektivnih elemenata.

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kada poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, utvrđuje se u visini petostrukog iznosa godišnjeg katastarskog prihoda tog zemljišta, prema podacima o visini katastarskog prihoda nadležnog organa uprave za poslove katastra.

Član 3

Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata (u daljem tekstu: objekti) je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, 30% površine balkona, terase, podruma, ostave, potkrovlja i suterena i 70% površine lođa, koji pripadaju objektu, kao i 60% površine suterenskih prostorija i adaptiranih potkrovlja čija je visina najnižeg uspravnog zida u funkciji nagiba do 1,80 metara.

Korisna površina objekta utvrđuje se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, a ako takve dokumentacije nema, merenjem.

Član 4

Prosečnu tržišnu cenu kvadratnog metra objekta predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini odnosno gradu u kome se objekat nalazi obavljao promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: zemljište), odnosno prosečna tržišna cena kvadratnog metra objekta ako nema podataka iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj tržišnoj vrednosti kvadratnog metra zemljišta odnosno odgovarajućih objekata u opštini odnosno gradu u kome se zemljište odnosno objekat nalazi, utvrđenoj u postupku utvrđivanja osnovice poreza na prenos apsolutnih prava u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta, ako za zemljište nema podataka iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj naknadi za kvadratni metar eksproprisanog zemljišta na teritoriji opštine odnosno grada utvrđenoj u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta odnosno objekta, ako nema podataka iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se na osnovu odgovarajućih uporedivih podataka za zemljište odnosno odgovarajući objekat u prometu, kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi zemljište odnosno objekat za koje se utvrđuje porez.

Član 5

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti koja je utvrđena na način iz člana 4. ovog pravilnika koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije.

Za nepokretnost na području naselja gradskog karaktera u kojem se, prema propisima kojima je uređeno plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, koeficijent lokacije iznosi:

1) u zoni za koju je propisan najviši iznos naknade - 1,00;

2) u zoni za koju je propisan iznos naknade do najvišeg iznosa - 0,80;

3) u ostalim zonama - 0,60.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, za nepokretnosti koje se nalaze u ekstra zoni, na području naselja gradskog karaktera za koja su doneti propisi kojima je uređeno plaćanje zakupnine za korišćenje stambenog, odnosno poslovnog prostora po zonama, koeficijent lokacije iz stava 2. tačka 1) ovog člana iznosi 1,40.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera u kojem se prema propisima kojima se uređuje plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, a objekat se nalazi izvan zona obuhvaćenih u stavu 2. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,60.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera, u kojem nije uvedena obaveza plaćanja naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, odnosno kad je ova naknada uvedena za celo područje naselja, koeficijent lokacije iznosi 0,70.

Za objekat na području naselja seoskog karaktera, odnosno izvan naselja obuhvaćenih u st. 2. do 4. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,40.

Član 6

Vrednost objekta utvrđena na način iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika, koriguje se množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta.

Koeficijent kvaliteta objekta određuje se stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova utvrđenih prema Elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta, koji su sastavni deo ovog pravilnika, sa brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji (bez bodova za elemente kojima se utvrđuje vrednost objekta po osnovu kvaliteta) iznosi 695.

Član 7

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima za koje obveznik nije podneo poresku prijavu utvrđuje se upoređivanjem sa osnovicom poreza na imovinu utvrđenu za istorodna prava na odgovarajućim nepokretnostima i na osnovu drugih podataka kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 8

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao vrednost nepokretnosti uzima vrednost koja je u skladu sa propisima utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Kada je osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima u poslovnim knjigama obveznika iskazana u vrednosti koja nije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, utvrdiće se na način iz čl. 3. do 7. ovog pravilnika.

Član 9

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 8/96 i 7/99).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2001. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

("Sl. glasnik RS", br. 45/2004)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA OBJEKTA

Pozicija

Opis pozicije

Mera

Broj bodova

1

2

3

4

 

1. Konstrukcija zgrade

 

 

1.1.

Zgrade od ćerpića ili barake

 

50

1.2.

Montažne zgrade (drvene, limene, gvozdene)

 

150

1.3.

Zgrade od mešovitog materijala

 

190

1.4.

Zgrade od tvrdog materijala

 

300

 

2. Stepenište

 

 

2.1.

Drveno stepenište

 

15

2.2.

Metalno ili betonsko stepenište

 

20

2.3.

Stepenište od mermera

 

40

 

3. Vrata

 

 

3.1.

Drvena - standardna

po stanu

30

3.2.

Puna vrata od tvrdog drveta ili gvozdena vrata

po stanu

40

 

4. Prozori

 

 

4.1.

Od drveta, gvožđa i plastike jednostruki (jednostruko zastakljeni)

po stanu

20

4.2.

Od drveta gvožđa i plastike, dvostruki (dvostruko zastakljeni)

po stanu

30

 

5. Roletne

 

 

5.1.

Eslinger (drvene, plastične)

po stanu

10

5.2.

Žaluzine, kapci i grilje venecijaner roletne

po stanu

15

 

6. Podovi - pretežno od:

 

 

6.1.

Opeke, betona, cementnog maltera i teraco pločica, daske i brodski pod

po stanu

10

6.2.

Parketa od daščica bukovih, hrastovih i slično

po stanu

25

6.3.

Veštačkih ili prirodnih vlakana, topli PVC, vinaz i sl.

po stanu

20

 

7. Sanitarna oprema

 

 

7.1.

Urađeno komplet kupatilo (kada - tuš, WC šolja, umivaonik)

po stanu

25

7.2.

Delimično urađeno kupatilo

po stanu

10

 

8. Vodovod

 

 

8.1.

Vodovodna instalacija priključena na vodovodnu mrežu

po stanu

30

8.2.

Vodovodna instalacija priključena na bunar-hidrofor

po stanu

20

 

9. Kanalizacija

 

 

9.1.

Kanalizacija priključena na kanalizacionu mrežu

po stanu

20

9.2.

Kanalizacija priključena na septičku jamu

po stanu

10

 

10. Električna instalacija

 

 

10.1.

Električna instalacija

po stanu

40

10.2.

Telefonska instalacija

po stanu

10

 

11. Grejanje

 

 

11.1.

Centralno grejanje

po stanu

50

11.2.

Ostali načini grejanja (na čvrsto gorivo, tečno ili struju)

po stanu

15

 

12. Elementi upotrebne vrednosti zgrade

 

 

12.1.

Klasična obrada fasade

 

10

12.2.

Obrada fasade fasadnom ciglom

 

20

12.3.

Obrada fasade veštačkim kamenom

 

40

12.4.

Obrada fasade prirodnim kamenom

 

50

12.5.

Krov obrađen bakarnim limom

 

20

 

13. Ostali elementi

 

 

13.1.

Plinska instalacija

po stanu

25

13.2.

Lift u zgradi

 

25

13.3.

Bazen za kupanje

 

80

 

 

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima kod poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige a koju, u skladu sa Zakonom, čini njena vrednost, utvrđuje se primenom propisanih osnovnih i korektivnih elemenata.

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kada poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, utvrđuje se u visini petostrukog iznosa godišnjeg katastarskog prihoda tog zemljišta, prema podacima o visini katastarskog prihoda nadležnog organa uprave za poslove katastra.

Član 3

Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata (u daljem tekstu: objekti) je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, 30% površine balkona, terase, podruma, ostave, potkrovlja i suterena i 70% površine lođa, koji pripadaju objektu, kao i 60% površine suterenskih prostorija i adaptiranih potkrovlja čija je visina najnižeg uspravnog zida u funkciji nagiba do 1,80 metara.

Korisna površina objekta utvrđuje se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, a ako takve dokumentacije nema, merenjem.

Član 4

Prosečnu tržišnu cenu kvadratnog metra objekta predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini odnosno gradu u kome se objekat nalazi obavljao promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: zemljište), odnosno prosečna tržišna cena kvadratnog metra objekta ako nema podataka iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj tržišnoj vrednosti kvadratnog metra zemljišta odnosno odgovarajućih objekata u opštini odnosno gradu u kome se zemljište odnosno objekat nalazi, utvrđenoj u postupku utvrđivanja osnovice poreza na prenos apsolutnih prava u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta, ako za zemljište nema podataka iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj naknadi za kvadratni metar eksproprisanog zemljišta na teritoriji opštine odnosno grada utvrđenoj u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta odnosno objekta, ako nema podataka iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se na osnovu odgovarajućih uporedivih podataka za zemljište odnosno odgovarajući objekat u prometu, kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi zemljište odnosno objekat za koje se utvrđuje porez.

Član 5

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti koja je utvrđena na način iz člana 4. ovog pravilnika koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije.

Za nepokretnost na području naselja gradskog karaktera u kojem se, prema propisima kojima je uređeno plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, koeficijent lokacije iznosi:

1) u zoni za koju je propisan najviši iznos naknade - 1,00;

2) u zoni za koju je propisan iznos naknade do najvišeg iznosa - 0,80;

3) u ostalim zonama - 0,60.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, za nepokretnosti koje se nalaze u ekstra zoni, na području naselja gradskog karaktera za koja su doneti propisi kojima je uređeno plaćanje zakupnine za korišćenje stambenog, odnosno poslovnog prostora po zonama, koeficijent lokacije iz stava 2. tačka 1) ovog člana iznosi 1,40.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera u kojem se prema propisima kojima se uređuje plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, a objekat se nalazi izvan zona obuhvaćenih u stavu 2. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,60.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera, u kojem nije uvedena obaveza plaćanja naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, odnosno kad je ova naknada uvedena za celo područje naselja, koeficijent lokacije iznosi 0,70.

Za objekat na području naselja seoskog karaktera, odnosno izvan naselja obuhvaćenih u st. 2. do 4. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,40.

Član 6

Vrednost objekta utvrđena na način iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika, koriguje se množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta.

Koeficijent kvaliteta objekta određuje se stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova utvrđenih prema Elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta, koji su sastavni deo ovog pravilnika, sa brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji (bez bodova za elemente kojima se utvrđuje vrednost objekta po osnovu kvaliteta) iznosi 695.

Član 7

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima za koje obveznik nije podneo poresku prijavu utvrđuje se upoređivanjem sa osnovicom poreza na imovinu utvrđenu za istorodna prava na odgovarajućim nepokretnostima i na osnovu drugih podataka kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 8

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao vrednost nepokretnosti uzima vrednost koja je u skladu sa propisima utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Kada je osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima u poslovnim knjigama obveznika iskazana u vrednosti koja nije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, utvrdiće se na način iz čl. 3. do 7. ovog pravilnika.

Član 9

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 8/96 i 7/99).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2001. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

("Sl. glasnik RS", br. 45/2004)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA OBJEKTA

Pozicija

Opis pozicije

Mera

Broj bodova

1

2

3

4

 

1. Konstrukcija zgrade

 

 

1.1.

Zgrade od ćerpića ili barake

 

50

1.2.

Montažne zgrade (drvene, limene, gvozdene)

 

150

1.3.

Zgrade od mešovitog materijala

 

190

1.4.

Zgrade od tvrdog materijala

 

300

 

2. Stepenište

 

 

2.1.

Drveno stepenište

 

15

2.2.

Metalno ili betonsko stepenište

 

20

2.3.

Stepenište od mermera

 

40

 

3. Vrata

 

 

3.1.

Drvena - standardna

po stanu

30

3.2.

Puna vrata od tvrdog drveta ili gvozdena vrata

po stanu

40

 

4. Prozori

 

 

4.1.

Od drveta, gvožđa i plastike jednostruki (jednostruko zastakljeni)

po stanu

20

4.2.

Od drveta gvožđa i plastike, dvostruki (dvostruko zastakljeni)

po stanu

30

 

5. Roletne

 

 

5.1.

Eslinger (drvene, plastične)

po stanu

10

5.2.

Žaluzine, kapci i grilje venecijaner roletne

po stanu

15

 

6. Podovi - pretežno od:

 

 

6.1.

Opeke, betona, cementnog maltera i teraco pločica, daske i brodski pod

po stanu

10

6.2.

Parketa od daščica bukovih, hrastovih i slično

po stanu

25

6.3.

Veštačkih ili prirodnih vlakana, topli PVC, vinaz i sl.

po stanu

20

 

7. Sanitarna oprema

 

 

7.1.

Urađeno komplet kupatilo (kada - tuš, WC šolja, umivaonik)

po stanu

25

7.2.

Delimično urađeno kupatilo

po stanu

10

 

8. Vodovod

 

 

8.1.

Vodovodna instalacija priključena na vodovodnu mrežu

po stanu

30

8.2.

Vodovodna instalacija priključena na bunar-hidrofor

po stanu

20

 

9. Kanalizacija

 

 

9.1.

Kanalizacija priključena na kanalizacionu mrežu

po stanu

20

9.2.

Kanalizacija priključena na septičku jamu

po stanu

10

 

10. Električna instalacija

 

 

10.1.

Električna instalacija

po stanu

40

10.2.

Telefonska instalacija

po stanu

10

 

11. Grejanje

 

 

11.1.

Centralno grejanje

po stanu

50

11.2.

Ostali načini grejanja (na čvrsto gorivo, tečno ili struju)

po stanu

15

 

12. Elementi upotrebne vrednosti zgrade

 

 

12.1.

Klasična obrada fasade

 

10

12.2.

Obrada fasade fasadnom ciglom

 

20

12.3.

Obrada fasade veštačkim kamenom

 

40

12.4.

Obrada fasade prirodnim kamenom

 

50

12.5.

Krov obrađen bakarnim limom

 

20

 

13. Ostali elementi

 

 

13.1.

Plinska instalacija

po stanu

25

13.2.

Lift u zgradi

 

25

13.3.

Bazen za kupanje

 

80

 

 

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakoni i propisi | 15.09.2014.

I OSNOVNE ODREDBE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014) Član 1 Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drugačije određeno. Nepokretnosti, u smislu ovog zakona, jesu:...Više »

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakoni i propisi | 29.11.2011.

("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011)  na snazi od 02.12.2011.   I OSNOVNE ODREDBE   Član 1 Ovim...Više »

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određe članove njegovog porodjičnog domaćinstva ("Sl. glasnik RS", br. 63/2007)

Zakoni i propisi | 03.10.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se sadržina i obrazac izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog...Više »

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001)

Zakoni i propisi | 28.09.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak iz člana 79 Zakona o porezu na dohodak...Više »

Predlog Zakona o izmenama zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 30.05.2011.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11), u članu 2. stav 1....Više »

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini

Zakoni i propisi | 04.04.2011.

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”,...Više »

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 31.03.2011.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10), u članu 2. stav 1. tačka 1)...Više »

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Zakoni i propisi | 31.03.2011.

Član 1. U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US), u članu 1. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju...Više »

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole.

Zakoni i propisi | 29.03.2011.

“Sl. glasnik RS”, br. 111/2003 Član 1 Ovim pravilnikom se utvrnuje sadržina i način vršenja tehničkog pregleda objekta, kao i tehnički pregled pojedinih radova koji se...Više »

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Zakoni i propisi | 03.03.2011.

("Službeni glasnik RS", br. 4/2010 i 26/2010) Na osnovu člana 201. tačka 11) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),...Više »

 
Lokacije
Najnovije sa BLOGA
Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Poslednjih godina mnogo se govorilo o legalizaciji nekretnina i zakoni su promenjeni. Osim ako... Više »

Kako dobiti povoljan kredit od banke?

U našem narodu postoji izreka „Dug je zao drug“. Da li to baš mora tako da bude kada... Više »

Šta ako nekretnina nije uknjižena?

Kada se interesujemo za kupovinu ili prodaju nekretnine često se susrećemo sa temom uknjiženosti... Više »