Zakoni i propisi | 29.03.2011.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole.

“Sl. glasnik RS”, br. 111/2003

Član 1

Ovim pravilnikom se utvrnuje sadržina i način vršenja tehničkog pregleda objekta, kao i tehnički pregled pojedinih radova koji se vrše u toku

granenja, odnosno rekonstrukcije objekta i izdavanje upotrebne dozvole.

Član 2

Tehnički pregled objekta, postrojenja, urenaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugraneni, kao i izvedenih granevinskih

radova, vrši se prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i ovog pravilnika, ako za odrenene vrste objekata nisu doneti posebni

propisi o tehničkom pregledu.

Član 3

Tehnički pregled objekta, vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno dela objekta ako je za njegovo granenje, odnosno izvonenje

radova izdato odobrenje za izgradnju i ako je organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom

projektu, na osnovu kojega je vršeno granenje objekta.

Ako se objekat, za koji je izdato odobrenje za izgradnju objekta u celini, gradi po fazama, tehnički pregled može se vršiti i za pojedine faze,

odnosno delove koji predstavljaju nezavisnu tehničko-tehnološku celinu u odnosu na ostale faze, ako je organ nadležan za izdavanje

odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom projektu, na osnovu koga je vršeno granenje dela objekta.

Član 4

Tehnički pregled objekta obuhvata:

1) proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta odnosno za izvonenje radova;

2) pregled izgranenosti objekta odnosno izvedenih radova u skladu sa glavnim projektom na osnovu koga je objekat izgranen.

Član 5

Proverom potpunosti tehničke i druge dokumentacije utvrnuje se da li su investitor i izvonač radova, pre i u toku granenja, obezbedili i

uredno vodili svu potrebnu dokumentaciju.

Potrebnom dokumentacijom bez koje se ne može izvršiti tehnički pregled, smatra se:

1) odobrenje za izgradnju;

2) glavni projekat po kome je objekat izgranen;

3) projekat izvedenog objekta ili glavni projekat potvrnen i overen od strane izvonača radova i nadzornog organa da je izvedeno stanje

jednako projektovanom stanju iz glavnog projekta;

4) pojedinačni sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugranenog materijala i opreme (deklaracije proizvonača), odnosno izvršenih radova

(probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.);

5) posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlašćene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i opreme

(liftovi, uzemljenje instalacija, emisije buke i dr.).

Dokumentacijom iz stava 2 ovog člana smatra se i granevinski dnevnik i druga gradilišna dokumentacija koja je, u pojedinim slučajevima,

predvinena ugovorom o granenju, kao i knjiga inspekcije.

Član 6

Pregledom izgranenosti objekta u skladu sa glavnim projektom, na osnovu koga je objekat granen, utvrnuje se:

1) položaj i osnovne dimenzije objekta;

2) osnovni elementi konstrukcije objekta;

3) elementi tehničke zaštite na objektu;

4) završna obrada i oprema objekta;

5) vrste instalacija u objektu;

6) specifični urenaji i postrojenja koji su ugraneni u objekat;

7) urenenje granevinske parcele na kojoj je izgranen objekat.

Član 7

Pregledom položaja i osnovnih dimenzija objekta proverava se, naročito:

1) usklanenost položaja temelja, odnosno spoljnih ivica objekta sa položajem granevinske i regulacione linije iz situacionog plana, odnosno

da li su poštovani propisani uslovi o minimalnoj udaljenosti objekta, odnosno njegovih delova od granica granevinske parcele i ranije

izgranenih objekata na istoj i susednim parcelama;

2) usklanenost nivelacionih karakteristika objekta, odnosno njegovih delova, sa glavnim projektom;

3) usklanenost osnovnih dimenzija objekta, odnosno njegovih karakterističnih delova sa glavnim projektom.

Pregled iz stava 1 ovog člana, obavlja se na osnovu:

1) glavnog projekta;

2) odobrenja za izgradnju;

3) potvrde nadležnog organa o usaglašenosti položaja temelja sa odobrenim glavnim projektom;

4) posebne gradilišne dokumentacije o geodetskim radovima vršenim u toku granenja;

5) granevinskog dnevnika;

6) vizuelnih osmatranja i, po potrebi, kontrolnih merenja.

Član 8

Pregledom ispravnosti osnovnih elemenata konstrukcije objekta proverava se, naročito:

1) projektovana konstrukcija objekta;

2) položaj, fizičke i tehničke karakteristike svih značajnijih elemenata konstrukcije objekta.

Pregled izvedenih radova, iz stava 1 ovog člana, proverava se na osnovu:

1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta;

2) sertifikata o kvalitetu ugranenog materijala, odnosno o rezultatima kontrole izvedenih radova;

3) granevinskog dnevnika, odnosno delova dnevnika koji se odnose na kontrolu odgovarajućih radova (oplata, armatura, kvalitet nasipa,

uzimanje kontrolnih uzoraka i dr.), odnosno na način i uslove izvonenja tih radova;

4) vizuelnog osmatranja i, po potrebi, naknadnih kontrolnih ispitivanja.

Član 9

Tehničkim pregledom, kad je to propisano za pojedine vrste objekata, proveravaju se elementi tehničke zaštite objekta, kao što su:

1) zaštitne ograde;

2) potporni zidovi;

3) zaštitne nadstrešnice;

4) mreže i drugi oblici zaštite useka i nasipa od erozije;

5) unutrašnji i spoljni zidovi, nasipi i kanali koji se izvode u cilju protivpožarne zaštite, kao i odgovarajuća hidrantska postrojenja;

6) delovi objekta, odnosno radovi kojima se obezbenuje odgovarajuća hidroizolacija, termička i zvučna zaštita;

7) urenaji za apsorbciju, odnosno prečišćavanje izduvnih gasova, isparenja i zaganenih voda;

8) drugi radovi i elementi objekta koji su od značaja za njegovo bezbedno korišćenje.

Pregled ispravnosti izvedenih radova iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu:

1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta;

2) posebnih pismenih potvrda nadležnih organa i organizacija koje su zakonom ovlašćene da kontrolišu ispravnost odrenenih radova, opreme

i urenaja (sanitarni nadzor, zaštita od požara, inspekcija rada, zaštita životne sredine i dr.);

3) granevinskog dnevnika kojim se dokazuje da je nadzorni organ, u toku izvonenja ove vrste radova, kontrolisao njihovu ispravnost;

4) vizuelnog osmatranja i, po potrebi, naknadnih ispitivanja.

Član 10

Pregledom završne obrade i opreme objekta proverava se usklanenost izvedenih radova sa glavnim projektom u pogledu:

1) vrste, kvaliteta, načina ugranivanja i načina obrade materijala koji je primenjen u završnoj obradi pojedinih elemenata objekta (podne

obloge, stolarija, habajući sloj kolovoza i dr.);

2) tipa i tehničkih karakteristika pojedinih elemenata opreme objekta (u delu koji se ne kontroliše kroz tehnički pregled instalacija i

postrojenja).

Pregled ispravnosti završne obrade i opreme objekta vrši se na osnovu:

1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta;

2) granevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da li je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvonenje ove vrste radova.

Član 11

Pregledom instalacija u objektu proverava se naročito:

1) usklanenost izvedenih radova sa osnovnim tehničkim rešenjem sadržanim u glavnom projektu;

2) položaj, vrsta, primenjeni profili i termička, zvučna i antikoroziona zaštita cevi, provodnika i kanala koji su ugraneni;

3) pouzdanost priključaka i spojeva (probe na pritisak, kontrola uzemljenja i dr.);

4) tehničke karakteristike i način ugranivanja pojedinih elemenata opreme i mernih instrumenata;

5) priključci instalacija na odgovarajuće infrastrukturne sisteme.

Pregled ispravnosti izvedenih instalacija vrši se na osnovu:

1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta;

2) sertifikata o kvalitetu ugranenog materijala i opreme;

3) posebnih sertifikata ovlašćenih organa i organizacija o ispravnosti odgovarajućih sistema;

4) granevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvonenje ove vrste radova.

Član 12

Pregledom radova urenenja granevinske parcele na kojoj je izgranen objekat, proverava se, naročito:

1) da li su sa parcele uklonjeni svi pomoćni gradilišni objekti i urenaji, odnosno ranije izgraneni objekti čije je rušenje predvineno

odobrenjem za izgradnju, odnosno glavnim projektom;

2) da li je izvršena predvinena nivelacija terena (nasipi, kaskade i sl.);

3) da li su izvršeni radovi predvineni za odvod atmosferskih i podzemnih voda (rigole, drenažni kanali i sl.);

4) da li je, u skladu sa glavnim projektom, izvršeno ogranivanje granevinske parcele;

5) da li je izvršeno predvineno urenenje slobodnih površina na parceli (pešačke i kolske staze, požarni putevi i platoi za vatrogasna vozila,

parking prostori, travnjaci i sl.).

Provera potpunosti i ispravnosti radova na urenenju granevinske parcele vrši se na osnovu:

1) odobrenja za izgradnju;

2) glavnog projekta po kojem je objekat izgranen;

3) granevinskog dnevnika, odnosno dela dnevnika koji se odnosi na ovu vrstu radova.

Član 13

U slučaju kada se radi o objektima i radovima posebne složenosti i specifičnih tehničkih i tehnoloških svojstava, odnosno objektima i

radovima za koje su propisane posebne mere zaštite, tehnički pregled može se proširiti i prilagoditi tim osobenostima objekata i radova.

 

Član 14

Tehnički pregled objekta vrši komisija, u roku koji je odrenen aktom o njenom obrazovanju.

Član 15

Kada se vrši tehnički pregled objekata za koje su propisana prethodna ispitivanja i provera instalacija, urenaja, postrojenja, stabilnosti ili

bezbednosti objekta, urenaja i postrojenja za zaštitu životne sredine ili druga ispitivanja ili ako je to predvineno glavnim projektom, provera

se vrši pre davanja izveštaja komisije.

Član 16

O tehničkom pregledu vodi se zapisnik.

U zapisnik se unosi naročito:

1) broj i datum rešenja o obrazovanju komisije;

2) imena članova komisije; naziv investitora i izvonača radova i imena njihovih predstavnika koji su učestvovali u radu komisije, kao i imena

drugih lica koja su učestvovala u radu komisije ili prisustvovala njenom radu;

3) mesto, vreme i način rada komisije;

4) predmet tehničkog pregleda;

5) spisak dokumentacije stavljene na raspolaganje komisiji;

6) konstatacija da je objekat izveden prema glavnom projektu, odnosno projektu izvedenog objekta;

7) mišljenje i predlozi komisije, kao i izdvojena mišljenja pojedinih članova komisije;

8) konstatacija da li je objekat podoban ili nije podoban za upotrebu.

Zapisnik potpisuju članovi komisije.

Zapisnik se dostavlja organu koji je obrazovao komisiju.

Ako su utvrneni bitni nedostaci i nepravilnosti na izvedenom objektu, predsednik komisije za tehnički pregled objekta dužan je da

Inženjerskoj komori Srbije dostavi spisak utvrnenih nepravilnosti i nedostataka sa podacima o odgovornom izvonaču radova.

Član 17

Ako su na objektu utvrneni nedostaci i nepravilnosti, komisija će dati mišljenje da li se može dati odobrenje za njegovu upotrebu tek posle

otklanjanja tih nedostataka i nepravilnosti ili s obzirom na vrstu i prirodu nedostataka i nepravilnost, i pre njihovog otklanjanja, uz

preduzimanje potrebnih mera obezbenenja pri izvonenju naknadnih radova na otklanjanju uočenih nedostataka i nepravilnosti.

Ako je utvrneno da se nedostaci i nepravilnosti na objektu ne mogu otkloniti ili da postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost objekta

odnosno po život ili zdravlje ljudi, saobraćaj ili susedne objekte, komisija će predložiti da se objekat poruši ili ukloni.

Ako se u toku tehničkog pregleda utvrdi da postoji sumnja u kvalitet komisija može predložiti ispitivanje kvaliteta materijala, instalacija i

opreme.

Član 18

Po prijemu zapisnika o tehničkom pregledu objekta sa konstatacijom da je objekat podoban za upotrebu, nadležni organ, izdaje upotrebnu

dozvolu.

Član 19

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole sadrži:

1) naziv, odnosno ime i adresu investitora;

2) naziv objekta, sa podacima o vrsti i nameni, za koji se traži upotrebna dozvola;

3) oznaku lokacije na kojoj je objekat izgranen, odnosno kod rekonstrukcije - lokacije na kojoj se objekat nalazi;

4) naziv i adresu izvonača radova i ime odgovornog izvonača radova;

5) podatke o dokumentaciji (broj i datum izdavanja odobrenja za izgradnju i prijave početka izvonenja radova).

Član 20

Upotrebna dozvola izdaje se rešenjem koje u dispozitivu, pored podataka propisanih zakonom, sadrži:

1) naziv, odnosno ime i adresu investitora kome se izdaje upotrebna dozvola sa naznakom sedišta, odnosno adrese;

2) naziv objekta sa podacima o vrsti i nameni (stambeni, industrijski, energetski, saobraćajni i dr.), gabaritu, spratnosti i oznaku lokacije na

kojoj je izgranen, odnosno na kojoj se nalazi (katastarska parcela);

3) naziv i adresu izvonača radova koji je izgradio objekat i ime odgovornog izvonača radova;

4) konstataciju da je objekat izgranen u svemu prema izdatom odobrenju za izgradnju i glavnom projektu;

5) konstataciju da je izvršeno geodetsko snimanje objekta;

6) garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvrnene posebnim propisom.

U obrazloženju rešenja, pored propisanih podataka, unose se i podaci o sadržini i vrsti dokumentacije koju je investitor priložio uz zahtev za

izdavanje upotrebne dozvole (odobrenje za izgradnju, saglasnosti, rešenja i dr.), kao i podaci iz zapisnika o tehničkom pregledu objekta.

Član 21

Organ uprave koji je izdao upotrebnu dozvolu uručuje dva primerka rešenja i primerak zapisnika o tehničkom pregledu investitoru, a osnovne

podatke iz rešenja (o investitoru, objektu, broju i datumu rešenja kojim je odobrena upotreba objekta, i dr.) unosi u spisak - pregled izdatih

upotrebnih dozvola i o tome obaveštava granevinskog inspektora.

Član 22

Ako nadležni organ odobri upotrebu objekta na kome postoje odreneni nedostaci i nepravilnosti, koji po vrsti i prirodi ne utiču na njihovo

pravilno i bezbedno korišćenje, odrediće rok u kojem su investitor i izvonač radova dužni otkloniti te nedostatke i nepravilnosti, a po potrebi i

mere obezbenenja koje se moraju preduzimati u interesu bezbednog korišćenja objekta za vreme izvonenja naknadnih radova na oklanjanju

utvrnenih nedostataka i nepravilnosti.

Član 23

Ako zbog utvrnenih nedostataka i nepravilnosti nije izdata upotrebna dozvola, investitor odnosno izvonač radova, posle otklanjanja tih

nedostataka i nepravilnosti, zatražiće tehnički pregled naknadno izvedenih radova.

Tehnički pregled naknadno izvedenih radova vrši se na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom.

Ako se tehničkim pregledom naknadno izvedenih radova utvrde bitne promene na objektu zbog naknadno izvedenih radova, izvršiće se

ponovni tehnički pregled objekta.

Član 24

Započeti tehnički pregledi završiće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 25

Tehnički pregled objekata izgranenih, odnosno rekonstruisanih bez granevinske dozvole i izdavanje upotrebne dozvole vrši se na osnovu

projekta izvedenog objekta na način i u postupku propisanim ovim pravilnikom i propisima kojima se urenuje sadržina projekta izvedenog

objekta visokogradnje izgranenog, odnosno rekonstruisanog bez granevinske dozvole.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata i izdavanju

upotrebne dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 58/97).

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakoni i propisi | 15.09.2014.

I OSNOVNE ODREDBE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014) Član 1 Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drugačije određeno. Nepokretnosti, u smislu ovog zakona, jesu:...Više »

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakoni i propisi | 29.11.2011.

("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011)  na snazi od 02.12.2011.   I OSNOVNE ODREDBE   Član 1 Ovim...Više »

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određe članove njegovog porodjičnog domaćinstva ("Sl. glasnik RS", br. 63/2007)

Zakoni i propisi | 03.10.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se sadržina i obrazac izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog...Više »

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011)

Zakoni i propisi | 29.09.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik...Više »

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001)

Zakoni i propisi | 28.09.2011.

Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak iz člana 79 Zakona o porezu na dohodak...Više »

Predlog Zakona o izmenama zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 30.05.2011.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11), u članu 2. stav 1....Više »

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini

Zakoni i propisi | 04.04.2011.

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”,...Više »

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 31.03.2011.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10), u članu 2. stav 1. tačka 1)...Više »

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Zakoni i propisi | 31.03.2011.

Član 1. U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US), u članu 1. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju...Više »

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Zakoni i propisi | 03.03.2011.

("Službeni glasnik RS", br. 4/2010 i 26/2010) Na osnovu člana 201. tačka 11) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),...Više »

 
Lokacije
Najnovije sa BLOGA
Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Poslednjih godina mnogo se govorilo o legalizaciji nekretnina i zakoni su promenjeni. Osim ako... Više »

Kako dobiti povoljan kredit od banke?

U našem narodu postoji izreka „Dug je zao drug“. Da li to baš mora tako da bude kada... Više »

Šta ako nekretnina nije uknjižena?

Kada se interesujemo za kupovinu ili prodaju nekretnine često se susrećemo sa temom uknjiženosti... Više »