Pravila i uslovi korišćenja portala

Prilikom pristupanja web sajtu nadjidom.com (u daljem tekstu Sajt), korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja koji su ovde definisani, kao i pravila definisana zakonima države u kojoj se nalazi, kao i Republike Srbije.

NadjiDom.com zadržava pravo da u svakom trenutku dopuni ili promeni uslove korišćenja. U tom slučaju, NadjiDom.com je obavezan da obavesti korisnika o uslovima koji su na snazi putem ove web strane. Uslovi korišćenja su validni od trenutka njihovog objavljivanja na ovoj strani.

Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima koji si ovde definisani, ima pravo da prestane s korišćenjem Sajta. Korisnik takođe ima mogućnost da u tom slučaju kontaktira NadjiDom.com, kako bi NadjiDom.com bio u prilici da razmotri eventualni problem i da isti razreši ukoliko je u mogućnosti.

 

Obaveštenje o privatnosti


Obaveštenje o privatnosti kao i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) možete videti na strani Politika privatnosti.

 

Autorska prava


Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (softver, HTML, JavaScript i Flash kod, tekstovi, logotip i dizajn, domen) pripada NadjiDom.com i ne sme se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez eksplicitne saglasnosti NadjiDom.com.

 

Korisnički sadržaj


Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (tekstovi, slike, kao i sav ostali sadržaj) koji je objavljen od strane korisnika (u daljem tekstu Korisnički sadržaj), isključivo je u odgovornosti korisnika koji je sadržaj objavio na bilo koji način. U skladu s tim,

NadjiDom.com ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za Korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, potpunost i poreklo i zadržava pravo da isti ukloni ukoliko proceni da ne zadovoljava uslove i pravila korišćenja portala.

 

Korisnik je saglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji :

 • nije u skladu sa zakonom Republike Srbije i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji podstiče na delovanja koja nisu u skladu sa zakonom
 • je pornografske prirode (koji pominje ili sadrži bilo kakve informacije pornografske prirode)
 • nije u potpunosti tačan
 • je uopštenog karaktera tj. ne odnosi se na konkretnu nepokretnost
 • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje
 • vređa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost
 • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim NadjiDom.com nije eksplicitno saglasan
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da normalno koriste usluge Sajta ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje računara drugih korisnika


Korisnik je saglasan da ce kontakt informacije koje objavi na Sajtu biti dostupne svim drugim korisnicima.

 

Uslovi korišćenja


Korisnik je saglasan da neće :

 • kontaktirati bilo kog drugog korisnika Sajta koji nije tražio da bude kontaktiran
 • na bilo koji način uznemiravati druge korisnike Sajta
 • prikupljati podatke drugih korisnika u nezakonite svrhe
 • pokušavati da pristupi Sajtu na bilo koji neovlašćen način
 • koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za prikupljanje informacija sa Sajta bez eksplicitne saglasnosti NadjiDom.com
 • koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za objavljivanje informacija na Sajtu bez eksplicitne saglasnosti NadjiDom.com
 • obavljati bilo kakvu aktivnost koja na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta

 

Obaveze i prava NadjiDom.com


NadjiDom.com zadržava pravo pristupa i pregleda celokupnog Korisničkog sadržaja, kao i kontakt informacija koje korisnik ostavi na Sajtu

NadjiDom.com je saglasan da neće koristiti ni objavljivati kontakt informacije korisnika van konteksta sajta bez eksplicitne saglasnosti korisnika

NadjiDom.com zadržava pravo da kontaktira korisnika u svakom trenutku

NadjiDom.com zadržava pravo da zabrani pristup pojedinačnom korisniku ukoliko on na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje Sajta

NadjiDom.com zadržava pravo da preduzme sve pravne mere protiv korisnika koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje Sajta i da zahteva naknadu za štetu ili gubitak nastao aktivnošću korisnika

NadjiDom.com ne odgovara za istinitost i potpunost Korisničkog sadržaja

NadjiDom.com ne odgovara za ovlašćenje korisnika za objavljivanje Korisničkog sadržaja, kao ni za bilo kakve aktivnosti ostalih lica proisteklih na osnovu Korisničkog sadržaja

NadjiDom.com ne garantuje odsutnost grešaka na Sajtu. Korisnik može kontaktirati NadjiDom.com ukoliko do grešaka dodje, kako bi NadjiDom.com, ukoliko je u mogućnosti, mogao da preduzme mere za rešavanje istih

NadjiDom.com ne garantuje stalnu dostupnost Korisničkog sadržaja ili bilo kog njegovog dela

 

Januar 2010

Top