OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

 

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja NadjiDom.com (u daljem tekstu Kontrolor podataka), kako to zahteva zakon, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR).

 

Kontrolor podataka

 

Kontrolor podataka je kompanija Volvox D.O.O u čijem je vlasništvu portal NadjiDom.com sa sedištem u Kragujevcu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78, lokal 22, 34000 Kragujevac. Prikupljene lične podatke će kontrolisati i obraditi Kontrolor podataka.

Ovo obaveštenje o privatnosti primenjuje se na: (1) naše klijente za oglašavanje i primaoce naših usluga, (2) korisnike veb lokacija i aplikacija na www.nadjidom.com, i (3) predstavnike naših poslovnih partnera, klijenata i dobavljača.

Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo tj. kome ih prosleđujemo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka. Takođe opisujemo kako možete da nas kontaktirat o našim postupcima zaštite privatnosti i kako da ostvarujete svoja prava.

 

Obaveštenje o privatnosti:

 1. Informacije koje prikupljamo

 2. Kako koristimo informacije koje prikupljamo

 3. Legitimni interes

 4. Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

 5. Informacije koje delimo (prosleđujemo drugima)

 6. Prenos podataka

 7. Vaša prava i obaveze

 8. Kako nas kontaktirati

   

1) Informacije koje prikupljamo

 

Možemo prikupljati lične podatke o Vama na različite načine, na primer preko:

 • našeg sajta i kanala društvenih medija;

 • na našim događajima;

 • putem telefona;

 • u ličnom kontaktu;

 • ili u vezi sa našim interakcijama sa klijentima i dobavljačima.

Možemo sakupiti izbor ličnih podataka zavisno od prirode odnosa, uključujući, ali ne ograničavajući se na (kako to dopuštaju lokalni zakoni):

 • kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj);

 • e-mail i lozinka kada se registrujete na našem sajtu;

   

2) Kako koristimo informacije koje prikupljamo

 

Kontrolor prikuplja i koristi podatke prikupljene za sledeće svrhe (kako to dopušta lokalni zakon):

 • pružanje rešenja za oglašavanje ;

 • kreiranje i upravljanje onlajn naloga;

 • obrada plaćanja;

 • kada je to zakonom dozvoljeno i u skladu sa Obaveštenjem o oglašavanju i oglašavanju Kontrolora podataka, slanje promotivnih materijala, upozorenja o raspoloživim položajima i drugim komunikacijama;

 • kada je to dozvoljeno po zakonu da se prosleđuje drugima i upravljaju učešćem u posebnim događajima, promocijama, programima, ponudama, istraživanjima, takmičenjima i istraživanju tržišta;

 • odgovaranje na pitanja i zahteve pojedinaca;

 • upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih unutrašnjih funkcija);

 • zaštitu od prevare, identifikaciju i nastojanje da se spreči prevara i druge nezakonite aktivnosti, potraživanja i druge obaveze i

 • poštovanje i primenu važećih zakonskih uslova, relevantnih standarda grane privrede,

ugovornih obaveza i naših politika.

Sva obrada će biti obavljena na osnovu adekvatnih zakonskih osnova koja mogu obuhvatiti brojne kategorije, uključujući:

 • saglasnost ili eksplicitnu saglasnost od strane vlasnika podataka, ako to zahteva važeći zakon;

 • da obezbedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih zahteva ili zahteva koji su

potrebni za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila ispalta zarade i porezi na iste).

 

3) Legitimni interes 

 

Kontroler podataka može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

 • gde nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata, kandidata i saradnika;

 • identifikovati i sprečiti prevare;

 • poboljšati bezbednost naše mreže i informacionih sistema;

 • da bi se bolje razumela interakcija lica sa našim veb stranicama;

 • za potrebe direktnog marketinga;

 • da utvrdi efikasnost promotivnih kampanja i reklama.

Kad god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo obezbediti da vaša prava održimo na visokom nivou i uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, a ako želite da to učinite molimo kontaktirajte dole navedenu osobu. Imajte na umu da ako ostvarujete svoje pravo na prigovor, to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist.

 

4) Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

 

Obrađujemo lične podatke koje prikupljamo, takođe automatizovanim sredstvima, u svrhe koje su definisane iznad u tekstu i za određeni vremenski period, što je u skladu sa našom unutrašnjom politikom zadržavanja, kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne čuvaju duže

nego što je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe. Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

 • Šifriranje podataka u tranzitu;

 • Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;


5) Informacije koje prosleđujemo

 

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u posebnim obaveštenjima koja se pružaju u vezi sa određenim aktivnostima. Možemo proslediti lične podatke dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava. Ne ovlašćujemo ove prodavce da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtevima.

Pored toga, možemo otkriti lične podatke o Vama (i) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom; (ii) organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovu zakonitog zahteva za obelodanjivanjem; i (iii) kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti. Takođe zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesimo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije).

 

6) Prenos podataka

 

Imajući u vidu da je Volvox DOO kompanija koja se nalazi u Srbiji (izvan EU) imajte na umu da možemo preneti lične podatke koje prikupljamo o Vama  u zemlje izvan Evropskog ekonomskog područja (EEA). Te zemlje ne mogu imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja

u kojoj ste prvobitno dali lične podatke. Kada prebacimo vaše podatke u druge zemlje, mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi

transferi će biti u skladu sa važećim zakonom.

Zemlje u koje možemo preneti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

 • U okviru Evropske unije

 • Izvan Evropske unije

 

7) Vaša prava i obaveze kao vlasnika podataka

 

Kada se to zahteva primenljivim zakonom, vlasnik podataka može u skladu sa članovima 15 do 22 GDPR-a koristiti sledeća posebna prava:

 1. Pravo pristupa: Vlasnik podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom.

 1. Pravo na ispravku: Vlasnik podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za obradu podataka.

 1. Pravo na brisanje: Vlasnik podataka ima pravo da traži da Kontrolor podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke.

 1. Pravo ograničavanja obrade: vlasnik podataka ima pravo da traži da Kontrolor podataka ograniči obradu njegovih podataka.

 1. Pravo prenosivosti podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo da zahteva prenosivost podataka što znači da vlasnik podataka može primati prvobitno dostavljene lične podatke u strukturiranom i obično korišćenom formatu ili da vlasnik podataka može zatražiti prenos podataka na drugog Kontrolora podataka.

 1. Pravo na prigovor: Vlasnik podataka koji dostavlja Kontroloru podataka lične podatke ima pravo da u bilo koje vreme obrađuje podatke na više osnova kako je utvrđeno u GDPR-u, bez potrebe za opravdavanjem njegove ili njene odluke.

 1. Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Vlasnik podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.

 1. Pravo da podnese žalbu nadzornom organu: Svaki vlasnik podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici EU gde ima prebivalište, u mestu ili mestu navodnog kršenja ako podnosilac podataka smatra da obrada ličnih podataka koji se odnose na njega krši GDPR.

 

Obaveze

 

Korisnik je saglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji:

 • nije u skladu sa zakonom Republike Srbije i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji podstiče na delovanja koja nisu u skladu sa zakonom

 • je pornografske prirode (koji pominje ili sadrži bilo kakve informacije pornografske prirode) nije u potpunosti tačan

 • je uopštenog karaktera tj. ne odnosi se na konkretnu nepokretnost

 • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje

 • vređa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost

 • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim NadjiDom.com nije eksplicitno saglasan

 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način

 • ometa ispravno funkcionisanje sajta

 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da

 • normalno koriste usluge Sajta ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje računara drugih korisnika

 • Korisnik je saglasan da će kontakt informacije koje objavi na sajtu biti dostupne svim drugim korisnicima.

 

Korisnik je saglasan da neće:

 • kontaktirati bilo kog drugog korisnika sajta koji nije tražio da bude kontaktiran

 • na bilo koji način uznemiravati druge korisnike sajta

 • prikupljati podatke drugih korisnika u nezakonite svrhe

 • pokušavati da pristupi sajtu na bilo koji neovlašćen način

 • koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za prikupljanje informacija sa sajta bez eksplicitne saglasnosti NadjiDom.com

 • koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za objavljivanje informacija na sajtu bez eksplicitne saglasnosti NadjiDom.com

 • obavljati bilo kakvu aktivnost koja na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta

 

8) Kako nas kontaktirati

 

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili ako želite da ostvarujete svoja prava, pišite na:

Volvox d.o.o.
34000 Kragujevac 
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78, lokal 22

Email: info@nadjidom.com

 
Novogradnja
Lokacije
Najnovije sa BLOGA
Tipovi grejanja- uporedna analiza

Kada razmišljate o iznajmljivanju ili kupovini novog stana ili kuće da li vodite računa jedino o... Više »

Da li strani državljani mogu kupiti nekretninu u Srbiji?

Da li ste posetili Srbiju i svidela vam se ideja da ovde živite? Ili vam se možda čini da je... Više »

Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Poslednjih godina mnogo se govorilo o legalizaciji nekretnina i zakoni su promenjeni. Osim ako... Više »

Kako dobiti povoljan kredit od banke?

U našem narodu postoji izreka „Dug je zao drug“. Da li to baš mora tako da bude kada... Više »

Šta ako nekretnina nije uknjižena?

Kada se interesujemo za kupovinu ili prodaju nekretnine često se susrećemo sa temom uknjiženosti... Više »

Šta sve uključuje agencijska usluga?

Da li želite da prodate ili izdate vašu nekretninu? Ili ste možda u procesu potrage za prostorom... Više »