Saveti | 05.04.2011.

Vodič za uzimanje stambenih kredita osiguranih kod NKSOK-a

NAPOMENA: Informacije u ovom vodiču su informacije koje je objavila Nacionalna korporacija za osiguranja stambenih kredita (NKOSK).Navedeni podaci skloni su izmenama od strane Banaka kao i NKSOK-a pa savetujemo proveru ažuriranosti istih na zvaničnoj internet stranici NKSOK-a.

I. USLOVI

 

Uslovi osiguranja

Uslovi prihvatanja osiguranja kredita predstavljaju izvod iz Pravila poslovanja Korporacije i drugih internih akata poslovne politike Korporacije. Ovaj dokument je izrađen u cilju jasne i efikasne saradnje Banke i Korporacije, odnosno kao instrument kojim Korporacija definiše uslove pod kojima prihvata osiguranje pojedinačnih Kredita.

Uslovi definisani u ovom dokumentu su podložni promenama, u skladu sa promenama uslova na tržištu. Pri svakoj promeni uslova, Korporacija će blagovremeno I na dogovoreni način obavestiti Banku o izvršenim promenama.

 

Uslovi stambenog kredita

Rok otplate kredita: do 30 godina

Provizija za obradu zahteva banke:

- za stambene kredite sa LTV raciom ispod ili jednakim 80- U skladu sa poslovnom politikom Banke,

- za subvencionisane kredite kao i za stambene kredite sa LTV raciom većim od 80- do 0,5% od iznosa kredita koji se osigurava

Učešće ili depozit: 10% od kupoprodajne vrednosti nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka, ukoliko je nekretnina koja se kupuje predmet obezbeđenja.
Ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća za minimalno 30% od iznosa kredita , depozit ili učešće nije potrebno.

Jemci: nisu potrebni

Zahtev za kredit: standardna standardna forma zahteva za kredit mora biti odobrena od strane Korporacije

Ugovor o kreditu: standardna forma ugovora o Kreditu Banke mora biti odobrena od strane Korporacije

Potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja: standardna forma potvrde o stalnom zaposlenju i visini primanja

Overen ugovor o hipoteci ili overena založna izjava o uspostavljanju založnog prava sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti, koji imaju snagu izvršne isprave, sačinjeni u skladu sa Zakonom o hipoteci: forma ovog dokumenta mora biti odobrena od strane Korporacije.

 

Uslovi koje treba da ispuni korisnik kredita

Kreditni parametri

Ispunjenje

Lica sa državljanstvom Republike Srbije (koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije);

Fizička lica – strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji;

Fizička lica – državljani Republike Srbije koji imaju boravak u inostranstvu duže od godinu dana.

Da

Godine života (minimum 20, maksimum 70 godina sa danom završetka otplate kredita

Da

Pozitivna ocena Kreditnog biroa i

Izveštaj o kreditnim i drugim obavezama koje domaći državljanin ima u stranoj državi u kojoj boravi, odnosno koje strani državljanin ima u državi čiji je državljanin, izdat od strane nacionalnog kreditnog biroa ili institucije koja se bavi praćenjem kreditne istorije klijenata – dostavlja se zajedno sa izveštajem kreditnog biroa ukoliko je korisnik kredita strani državljanin, odnosno domaći državljanin koji boravi u inostranstvu duže od godinu dana;

- Izveštaj kreditnog biroa mora biti pozitivan, odnosno sve registrovane docnje po kreditima moraju biti izmirene;

- ukoliko postoji docnja izmirena u zadnjih 12 meseci, ista ne sme biti veća od 25% mesečne obaveze kredita koji je bio u docnji;

Da

Zaposlenje na neodređeno vreme, odnosno angažovanje po ugovoru u trajanju od najmanje tri meseca u kontinuitetu kod poslednjeg poslodavca – samo za nerezidente, odnosno strane državljane rezidente;

Da

Radni staž (najmanje 3 meseca kod poslednjeg poslodavca)

Da

Kreditna sposobnost

Zbir obaveza korisnika kredita i solidarnih dužnika ne sme biti veća od polovine primanja utvrđena ocenom poslovne banke. Korporacija prihvata korisnika kredita za koga poslovna banka oceni da je kreditno sposoban

Da

NAPOMENA: Korporacija ovim dokumentom ne ograničava Banke u domenu poslovne politike prema građanima za odobrenje stambenih kredita. Banka ima pravo da odobri kredit pod uslovima koja ona smatra adekvatnim, dok Korporacija zadržava diskreciono pravo da kredite koji ne ispunjavaju ili ispunjavaju zadate kriterijume ne osigura.

 

Uslovi koje treba da ispuni nekretnina koja se zalaže

1. a) Nekretnina mora biti uknjižena u zemljišnjoj knjizi ili katastru nepokretnosti;

b) Na teritoriji Republike Srbije gde ne postoje zemljišne knjige ili katastar nepokretnosti       prihvatiće se evidencija nepokretnosti po pravilima tapijskog sistema.

2. Procenjena vrednost nepokretnosti mora biti verifikovana od strane Korporacije. Ukoliko postoje određene manjkavosti u proceni vrednosti nepokretnosti kao na primer:

- Procenjena vrednost nekretnine nije usaglašena sa trenutnim stanjem na tržištu nekretnina,

- Uključivanje neuknjiženih delova u ukupnu procenjenu vrednost uknjižene nepokretnosti,

- Preuveličana vrednost adaptacija rađenih na nekretnini,

- Aritmetičke greške i drugo,

Korporacija zadržava pravo da vrati na reviziju procenu vrednosti nekretnine i/ili da pošalje ovlašćenog procenitelja po svom izboru o trošku Banke.

3. Nekretnina mora da bude osigurana od osnovnih rizika, a polisa osiguranja vinkulirana na Banku.

 

Objekti u izgradnji

Nacionalna korporacija će osiguravati stambene kredite obezbeđene hipotekom na objektu u izgradnji u smislu Zakona o hipoteci u sledećim slučajevima:

1. Za stambene kredite odobrene od Banke za kupovinu stanova u objektima u izgradnjiu slučaju kada je Investitor na tom objektu kreditiran za njegovu izgradnju od strane iste banke (ili je sa istom bankom formirao zajedničko preduzeće u cilju investiranja u izgradnju tog objekta).

U navedenom slučaju Investitor može biti kako posebno lice tako i preduzeće formirano između tog lica i Banke u cilju investiranja u izgradnju tog objekta.

Banka mora obezbediti superviziju čitavog projekta i dati Početni izveštaj, mesečne izveštaje i Završni izveštaj o projektu, i proveravati i odobravati iznose navedene u svakom Zahtevu za povlačenje sredstava koji uputi Investitor.

Banka će dozvoliti Investitoru povlačenje sredstava kredita za izgradnju objekta tek nakon prijema Zahteva za povlačenje praćenog izveštajem supervizora i odgovarajućom dokumentacijom kojom se povlačenje pravda, u iznosu koji proveri i odobri supervizor– dakle samo za radove koji su već izvedeni na gradilištu;

Banka će kreditirati kupovinu stambenih jedinica u objektu koji se gradi isključivo posredstvom posebnog namenskog računa za kupovinu nepokretnosti koji će kupac – korisnik stambenog kredita otvoriti kod Banke, i to na taj način da će odmah po zaključivanju predugovora o prodaji kupac –korisnik stambenog kredita na svoj namenski račun položiti najmanje 10% kupoprodajne cene.

U slučaju kada nije formirano zajedničko preduzeće sa ciljem investiranja u izgradnju objekta, sredstva sa namenskog računa kupca – korisnika kredita moći će da se koriste u svrhu otplate kredita odobrenog Investitoru po završetku izgradnje, odnosno 90% sredstava se može preneti Investitoru tek po dobijanju pravosnažne upotrebne dozvole, a preostalih 10% sredstava se može preneti Investitoru tek po uknjižbi objekta.

2. Za stambene kredite banke odobrene za kupovinu neuknjiženih, fizički završenih objekata koji se u smislu Zakona o hipoteci izjednačavaju sa objektima u izgradnji, pod uslovom da se radi o u potpunosti završenim i useljivim objektima kod kojih faktičko stanje objekta ne odstupa od građevinske dozvole u meri u kojoj bi to moglo dovesti do rušenja celog objekta ili njegovog dela čime bi se značajno smanjila vrednost objekta.

 

Spisak banaka koje odobravaju kredite uz subvenciju države

 1. AIK Banka a.d Niš
 2. Alpha Bank a.d.
 3. Banca Intesa a.d.
 4. Credit Agricole banka
 5. Credy Banka A.D Kragujevac
 6. Čačanska banka  a.d. Čačak
 7. EFG Eurobank a.d. Beograd
 8. Erste bank a.d. Novi Sad
 9. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd
 10. KBC Banka ad Beograd
 11. Komercijalna banka a.d.
 12. Marfin bank ad Beograd
 13. NLB Banka a.d.
 14. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
 15. Piraeus Bank a.d.
 16. Privredna banka a.d. Beograd
 17. ProCredit Bank a.d. Beograd
 18. Raiffeisenbank a.d. Beograd
 19. UniCredit Bank Srbija a.d.
 20. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 21. Volksbank a.d.

 

II. PROGRAM DUGOROČNOG KREDITIRANJA

2.1 Osnovni ciljevi

Na osnovu analiza tržišta stambenih kredita i dosadašnjeg iskustva u radu Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: Nacionalna korporacija), Vlada preduzima mere poboljšanja uslova stambenog kreditiranja građana Republike Srbije.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu predviđena su sredstva za subvencije Nacionalnoj korporacijiza osiguranje stambenih kredita u ukupnom iznosu od 3.500 miliona dinara. Sredstva u iznosu od 1.000 miliondinara namenjena su za subvencioniranje stanova vojnim licima, a sredstva u iznosu od 550 miliona dinara će se shodno dogovoru nadležnih ministarstava koristiti za subvencioniranje stanova u zdravstvu.Korišćenje ovih sredstava urediće se posebnim programima Vlade RS. Preostala sredstva u iznosu od 1.950 miliona dinara namenjena su osiguranju stambenih kredita i koristiće se u skladu sa Programom dugoročnog stambenog kreditiranja za period januar-decembar 2008. godine.

U cilju kontinuiranog sprovođenja ovog programa u skladu sa iznosom sredstava predviđenih za namenu stambenog kreditiranja stanovništva sredstvima iz budžeta Republike Srbije, kao i potrebe da predviđena sredstva budu ravnomerno raspoređena do kraja 2008. godine na sve potencijalne korisnike sredstava iz budžeta Republike Srbije, određuje se mesečni iznos sredstava, koji može biti odobren bankama koje podnesu zahtev za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, u visini od 162,5 mil. dinara.

Ukoliko sredstva koja su ovim programom predviđena za namenu stambenog kreditiranja stanovništva iz budžeta Republike Srbije na mesečnom nivou ne budu potrošena, neutrošena sredstva će biti realizovana u narednim mesecima, a u skladu sa tražnjom za ovim vidom kreditiranja.

U skladu sa navedenim, ovim programom omogućiće se:

- kupovina ili izgradnja stambenih jedinica kategoriji građana kojima je rešavanje stambenog pitanja najvažnije, kroz podizanje kreditne sposobnosti i smanjenje kamatne stope;

- razvoj tržišta nekretnina i tržišta hipotekarnih kredita, na tržišnim osnovama;

- konkurencija među bankama kroz značajno smanjenje kamatne stope za stambene kredite;

- povećanje broja novoizgrađenih stanova i domino efekat na celu privredu;

- povećanje plasmana u stambene kredite;

- poboljšanje životnog standarda građana.

 

2.2 Korišćenje kredita

 

Sredstva iz budžeta Republike Srbije odobravaju se korisnicima kredita (državljanima RepublikeSrbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije) za dugoročno kreditiranje kupovine, odnosno izgradnje stambenog objekta koji ostvaruju mesečnu zaradu, odnosno platu u netoiznosu manjem od 100.000 dinara, a koji ispunjavaju uslove za dobijanje stambenog kredita koje utvrđuje banka za dobijanje stambenog kredita, uslove potrebne za osiguranje stambenog kredita kod Nacionalne korporacije, kao i sledeće uslove:

- Starosna granica do 45 godina (rok za otplatu kredita je najviše 30godina, a starosna granica je 70 godina života);

- Korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celosti (ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu, kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike vrednosti nekretnine koju poseduju i vrednosti nove nekretnine);

- Korisnik kredita i/ili njegov bračni drug nemaju stambeni kredit u korišćenju;

- Maksimalni iznos kredita je do EUR 100.000 u dinarskoj protivvrednosti, na dan puštanja kredita u tečaj.

- Obaveza banke je da u svaki pojedinačan ugovor o kreditu unese i odredbe koje predviđaju:

- zabranu izdavanja u zakup nekretnine za čiju kupovinu su dobijena sredstva iz budžeta Republike Srbije do otplate kredita;

- zabranu otuđenja, založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, u prvih pet godina otplate kredita, kao i sankciju za kršenje ove odredbe u vidu proglašenja kredita dospelog u celosti i nadoknade štete od strane korisnika kredita banci i Republici Srbiji;

- zabranu dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge-hipoteke Iredaustanovljeno u korist banke i Republike Srbije po ugovoru o kreditu traje;

- obavezu prijave prebivališta na adresi kupljene nepokretnosti u roku od petnaest meseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Korisnik kredita mora da ispuni uslove za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije.

 

2.2.1 Osnove modela stambenog kreditiranja za mlade

 

Model dugoročnog stambenog kreditiranja definisan je tako da učešće iznosi ukupno 25%od cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita (ukoliko je u pitanju izgradnja objekta ili korisnik kredita već poseduje nekretninu, pa se zbog toga kvalifikuje da prema odredbama ovog programa bude kreditiran samo na razliku u vrednosti između nekretnine koju već poseduje i nove nekretnine).

Korisnik kredita je u obavezi da obezbedi 5% učešća, a 20% učešća obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije u vidu dugoročnog stambenog kredita.

Preostalih 75% od cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita obezbeđuje poslovna banka.

 

2.2.2 Dodela kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije

 

Banka daje korisniku kredita obrasce zahteva za kredit i zahteva za dobijanje finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Korisnik kredita banci podnosi oba zahteva za dugoročni stambeni kredit, kompletnu dokumentaciju koju banka utvrđuje za dobijanje stambenog kredita koji osigurava Nacionalna korporacija, kao i izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celini, a ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu rešenje/rešenja poreske uprave o plaćenom porezu na imovinu iz prethodne godine, kao i izvod iz matične knjige venčanih (za one u braku).

Na osnovu dostavljene dokumentacije, banka donosi odluku o odobravanju kredita u visini od 75% od vrednosti nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita.

Banka će zahtev za osiguranje i dokumentaciju vezanu za osiguranje kredita podnositi u skladu sa ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita, zaključenog između banke i Nacionalne korporacije (u daljem tekstu: Ugovor o osiguranju kredita).

Banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti zahtev za osiguranje, zahtev za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije,kao i izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celini, a ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu rešenje/rešenja poreske uprave o plaćenom porezu na imovinu iz prethodne godine, kao i izvod iz matične knjige venčanih (za one u braku).

Na osnovu primljene dokumentacije, Nacionalna korporacija donosi odluku o osiguranju dela stambenog kredita koji finansira banka u skladu sa Ugovorom o osiguranju kredita, kao i odluku o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Nacionalna korporacija elektronskim putem obaveštava banku o prihvatanju osiguranja i ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Nacionalna korporacija elektronskim putem obaveštava Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Najkasnije sedam radnih dana po dobijanju obaveštenja iz prethodnog stava, banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti nacrt ugovora o dugoročnom finansiranju 20% vrednosti nekretnine (u daljem tekstu: Ugovor o dugoročnom finansiranju), odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita.

 

Istog, a najkasnije sledećeg radnog dana, Nacionalna korporacija će Ministarstvu na potpis dostaviti Ugovor o dugoročnom finansiranju 20% vrednosti nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita Ministarstvo će, pod uslovom da je odluka Nacionalne korporacije o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije pozitivna, odlučiti o dodeli kreditnih sredstava, potpisati ugovor iz prethodnog stava i dostaviti ga Nacionalnoj korporaciji. Nacionalna korporacija će istog, a najkasnije sledećeg radnog dana po dobijanju potpisanogugovora iz prethodnog stava, originale istog proslediti banci. Banka će po potpisivanju ugovora iz prethodnog stava po dva primerka ugovora proslediti Nacionalnoj korporaciji, koja po jedan primerak ugovora dostavlja Ministarstvu, a po jedan primerak zadržava za svoje potrebe.

Po dostavljanju potpisanih primeraka ugovora iz prethodnog stava, banka će Nacionalnoj korporaciji i Ministarstvu dostaviti Obaveštenje o datumu kada će banka 75%sredstava uplatiti korisniku kredita, kao i tačno naveden iznos u evrima i kursom za preračunavanje dinarske protivvrednosti, koji Ministarstvo treba da uplati na namenski račun banke (za učešće).

Banka se obavezuje da sredstva odobrena iz sopstvenih finansijskih izvora, kao i sredstva uplaćena od strane Ministarstva na ime učešća, prenese na dan uplate Ministarstva na odgovarajući račun korisnika kredita, odnosno prodavca nepokretnosti.

 

2.2.3. Rok kredita, naplata kredita i kamatna stopa

Rok kredita

Korisnik kredita u periodu do maksimalno dvadesetpetgodina otplaćuje deo kredita dobijen od banke (75%cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita).

Kreditna sredstva dodeljena iz budžeta Republike Srbije, korisnik kredita otplaćuje nakon isteka perioda otplate kredita iz prethodnog stava, a najkasnije od dvadesetpete do tridesetegodine od puštanja kredita u tečaj.

U slučaju raskida ugovora sa bankom ili bilo kog drugog razloga kad se banci isplaćuje kredit u celosti, otplata u celosti vrši se i za deo kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Rokovi otplate kredita detaljnije će biti regulisani pojedinačnim ugovorom o kreditu.

Ukupan rok otplate kredita ne može biti duži od trideset godina.

Kamatna stopa

Kamatnu stopu za deo kredita koji finansira, banka određuje u skladu sa aktima poslovne politike, a maksimalno šestomesečni EURIBOR+ 3,6 % na godišnjem nivou .

Kamatna stopa za deo kredita koji se finansira iz budžeta Republike Srbije na ime učešća iznosi 0,1% na godišnjem nivou, bez naplate interkalarne kamate.

Visina i obračun kamatne stope preciznije će biti regulisane pojedinačnim ugovorom o kreditu, a u okvirima uspostavljenih ovim programom.

Naplata kredita

Banka vrši naplatu celokupnog kredita u skladu sa planovima otplate koji čine sastavni deo ugovora o kreditu, s tim što se povraćaj dela sredstava datih iz budžeta Republike Srbije na ime dugoročnog stambenog kreditiranja uplaćuje na poseban račun Republike Srbije u skladu sa Ugovorom o dugoročnom finansiranju zaključenim između Republike Srbije i korisnika kredita, koji, u ime Republike Srbije, potpisuje ministar finansija ili lice koje on za to ovlasti.

Potpuna prevremena otplata kredita nije dozvoljena u periodu prvih pet godina otplate kredita.

Delimična prevremena otplata kredita je dozvoljena, ali samo u srazmernom iznosu otplate duga i prema Banci i prema Republici Srbiji.

 

III INSTRUMENTI OBEZBEĐENjA POTRAŽIVANjA BANKE I REPUBLIKE SRBIJE

Za obezbeđenje naplate dospelih potraživanja po ugovorima o kreditu, korisnik kredita je dužan da u korist banke i

Republike Srbije zasnuje i preda sledeće instrumente obezbeđenja:

- Založno pravo – hipoteku prvog reda na osnovu izvršnog ugovora o hipoteci ili izvršne založne izjave kao izvršnih isprava (tzv. «izvršna vansudska hipoteka»), sačinjenim u skladu sa Zakonom o hipoteci («Službeni glasnik RS», br oj 115/05) na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini i to proporcionalno u korist banke za ceo iznos kredita banke i u korist Republike Srbije za ceo iznos kredita Republike Srbije i garancijskog depozita Republike Srbije.

- Potreban broj blanko solo menica korisnika kredita sa odgovarajućim ovlašćenjem za njihovu popunu, sa klauzulom `bez protesta`.

Nepokretnost nad kojom se konstituiše hipoteka mora biti osigurana na građevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode, sa vinkulacijom u korist banke i Republike Srbije.

Realni instrumenti obezbeđenja uzimaju se u srazmeri do 0,95:1 (odnos ukupnog iznosa kredita – glavni dug prema tržišnoj vrednosti nekretninepod hipotekom koju određuje ovlašćeni sudski procenitelj, prihvaćen od strane Nacionalne korporacije). Ukoliko realni instrument obezbeđenja prevazilazi po vrednosti navedenu srazmeru, isti će se prihvatiti ukoliko je ponuđen od strane korisnika kredita.

 

IV PRIORITET KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Imajući u vidu ove činjenice, prioritet za korišćenje sredstava nije definisan, već je jedini kriterijum vreme dostavljanja zahteva banke za dobijanjem kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbijeu visini 20% vrednosti nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita Nacionalnoj korporaciji.

 

V PROCEDURA OBRADE ZAHTEVA BANKE ZA DOBIJANjEM KREDITNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

U skladu sa planom mesečnih iznosa koji će se u skladu sa ovim programom odobravati bankama odlučivanje o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije vrši u skladu sa sledećom procedurom:

- Obrada zahteva banke za dobijanjem kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije vrši se po kriterijumu vremena prijema zahteva banke;

- Ukoliko se u postupku obrade zahteva utvrdi da zahtev banke ne ispunjava uslove utvrđene ovim programom za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, taj zahtev zamenjuje se prvim sledećim po redosledu prijema;

- Broj pozitivno odlučenih zahteva za dobijanje sredstava iz budžeta Republike Srbije pratiće se na dnevnom nivou;

- Nakon što se prema broju i visini sredstava po pozitivno odlučenim zahtevima za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, utvrdi da su sredstva predviđena na mesečnom nivou za ovu namenu utrošena, banke će se pismenim putem obavestiti da će se obrada zahteva dostavljenih nakon prijema zahteva po kojem je poslednje odlučeno, izvršiti u sledećem mesecu;

- U okviru kalendarskog meseca može se pozitivno odlučivati po zahtevima za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije isključivo u visini iznosa predviđenih na mesečnom nivou za ovu namenu, nezavisno od trenutka isplate sredstava na račun korisnika kredita.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Program se realizuje preko banaka koje će zaključiti okvirne ugovore – Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja stanovništva uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije i Nacionalnom korporacijom.

Banke koje ne poštuju odredbe ovog programa biće isključene iz projekta stambenog kreditiranja stanovništva kroz finansiranje učešća od strane Republike Srbije, uz obavezu celokupnog administriranja kredita i druge obaveze koje ostaju po osnovu ugovora o kreditu i Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja stanovništva uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Po ovom programu odobravaće se stambeni krediti za koje se podnesu zahtevi nakon usvajanja ovog programa.

 

(Izvor : Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

Koliko košta stambeni kredit?

Saveti | 14.07.2011.

Na pitanje koliko bi koštao dinarski stambeni kredit pod uslovom da se banke odluče da počnu da nude tržištu ovaj proizvod, u javnosti se uglavnom unapred plasira odgovor...Više »

Kroz birokratski lavirint do dokumenata za stan

Saveti | 20.06.2011.

Iako se klikom na kompjuteru u gradskom katastru vidi da li građani poseduju nekretninu, neophodno je 16 dokumenata da bi se to dokazalo. Kupovina prvog stana je, bez ikakve...Više »

U stan sa ugovorom, a ne na reč

Saveti | 17.06.2011.

Kako najsigurnije iznajmiti stan, kakvim agencijama verovati, na koji način naći pouzdanog stanodavca i izbeći prevaru. Kako je najsigurnije iznajmiti stan, da li i koliko...Više »

Kako prodati nekretninu u periodu recesije

Saveti | 04.05.2011.

Rešili ste da prodate svoj stan, kuću ili poslovni prostor. Kriza na tržištu nekretnina i dalje traje, tako da vam neće biti lako u tom poduhvatu. Realna cena Iako cene...Više »

Kako izbeći kaznene mere

Saveti | 03.05.2011.

Srbija je do kraja 2008. godine bila jedna od zemalja u kojoj je stanovništvo najurednije otplaćivalo kredite poslovnim bankama. U narednom periodu urednost otplate kredita je...Više »

Dinarski ili devizni krediti

Saveti | 02.05.2011.

Kredit sa valutnom klauzulom je kredit kod koga se celokupan iznos duga i iznos svake rate izražava u stranoj valuti, a pri isplati kredita i plaćanju svake rate iznos u...Više »

Nekretninski fondovi u Srbiji

Saveti | 11.04.2011.

Nekretninski fondovi predstavljaju posebnu vrstu investicionih fondova koji najveći deo imovine svojih ulagača ulažu u nekretnine i projekte vezane za nekretnine. U tom...Više »

Kupovina stana u tuđe ime

Saveti | 07.04.2011.

Ukoliko kupac ili prodavac nisu u mogućnosti da prisustvuju mogu da ovlaste fizičko lice koje će u njihovo ime da obavi kupovinu Mnogi naši ljudi  koji žive i rade u...Više »

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Saveti | 07.04.2011.

Ugovorom o doživotnom izdržavanju, obavezuje se jedno lice – davalac izdržavanja, da vas do kraja života izdržava, a vi mu za uzvrat ustupate svoju imovinu, najčešće je...Više »

Stambeni krediti – uslovi, troškovi i saveti

Saveti | 06.04.2011.

Ukoliko želite da podignete stambeni kredit iz sredstava banke potrebno je da znate sledeće: - Obavezan uslov je stalni radni odnos, i to sa najmanje 6 meseci rada na...Više »

Pitanja i odgovori za stambene kredite osigurane kod NKSOK-a

Saveti | 05.04.2011.

1. Ko sve može da uzme stambeni kredit osiguran kod NKOSK? Svaki kreditno sposoban građanin, i to kako državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije,...Više »

 
Novogradnja
Najnovije sa BLOGA
Sajam građevinarstva – jedan od vodećih poslovnih sajmova u regionu

Na Beogradskom sajmu završen je najveći događaj iz oblasti građevinarstva u ovom delu Evrope... Više »

Karakterističan stil premijum kupatilskog dizajna

Ako i vi uživate uređujući enterijer, toliko da se ponekad čini nemogućim ono što se... Više »

Kako kupiti neuknjiženu nekretninu?

Često u pretrazi oglasa za kupovinu nekretnina naiđemo na termin, neuknjižen stan, u postupku... Više »

Kupovina nekretnina za strane državljane u Srbiji

Na osnovu zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, stani državljani mogu kupovati stanove... Više »

Uloga agencije u procesu kupovine nekretnine

Donošenjem Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti uvodi se red i među posrednike... Više »

Zakonske procedure pri kupovini nekretnine

Prodaja i kupovina nepokretnosti u Srbiji u poslednjih nekoliko godina je daleko uređenija... Više »